اردیبهشت 11, 1398

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)