می 1, 2019

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)