شهریور 17, 1398

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)