آوریل 3, 2020

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

مارس 27, 2020

فوماریک اسید (Fumaric acid)

مارس 23, 2020
فروش هیدروکلریک اسید صنعتی

هیدروکلریک اسید (Hydrochloric acid)

مارس 10, 2020
فروش آدیپیک اسید صنعتی

آدیپیک اسید (Adipic Acid)

ژانویه 20, 2019
فروشآب اکسیژنه

آب اکسیژنه ، هیدروژن پراکسید