همه چیز درمورد الکل ها

تعریف الکل ها الکل ها دسته ای از ترکیبات آلی با گروه ها هیدروکسیل (-OH)  هستند. متانول (الکل چوب ) سادترین الکل است که کاربرد زیادی […]

همه چیز در خصوص آلکان ها

مقدمه آلکان ها ترکیباتی هستند که فقط شامل اتم های کربن و هیدروژن اند و فقط پیوند ساده دارند.ترکیباتی که فقط شامل کربن و هیدروژن باشند […]