شهریور 21, 1398

سدیم استات (Sodium acetate)

شهریور 17, 1398

آمونیوم نیترات (Ammonium nitrate)

شهریور 6, 1398

نانو کلوئید نقره (Silver Nanoparticle)

مرداد 10, 1398
فروش اسپن

Span – اسپن

تیر 3, 1398
فروش تیلوز

تیلوز (Tylose)

خرداد 14, 1398
فروش فرمالدهید

فرمالدهید – فرمالدئید – (formaldehyde)

اردیبهشت 29, 1398

فرمیک اسید (Formic acid)

اردیبهشت 28, 1398

اتیلین دی آمین تتراستیک اسید (EDTA)

اردیبهشت 23, 1398
فروش متیل استات

متیل استات (Methyl acetate)

اردیبهشت 20, 1398

اتیل استات (Ethyl acetate)

اردیبهشت 17, 1398
فروش متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK) – بوتانون

اردیبهشت 14, 1398
فروش بوتیل گلیکول استات

بوتیل گلایکول استات (2-butoxyethyl acetate)

اردیبهشت 12, 1398
فروش متیلال

دی متوکسی متان – متیلال – DMM

اردیبهشت 11, 1398

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)

اردیبهشت 7, 1398
فروش دی اتانول آمین

دی اتانول آمین (DEA)(diethanolamine)

اردیبهشت 3, 1398

مونو اتانول آمین (Ethanolamine)

فروردین 24, 1398

بنزوئیک اسید (Benzoic acid)

فروردین 20, 1398
فروش بوتیل گلایکول

بوتیل گلایکول (Butyl Glycol)

فروردین 18, 1398

اکریلیک اسید (Acrylic Acid)

فروردین 6, 1398
پلی اتیلن گلیکول - PEG

پلی اتیلن گلیکول (PEG)

اسفند 28, 1397

کربنات سدیم (Sodium carbonate)

اسفند 25, 1397
فروش اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول (Ethylene glycol)

اسفند 18, 1397
فروش نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-Butanol)

اسفند 8, 1397
فروش اتانول صنعتی

اتانول (Ethanol)

اسفند 6, 1397

پودر نارگیل خشک و چرب (Coconut flour)

اسفند 4, 1397

بیسفنول آ (Bisphenol A) – (BPA)

اسفند 2, 1397

اسید استیک (Acetic acid)

بهمن 29, 1397

پتاسیم هیدروکسید (KOH)

بهمن 25, 1397
فروش کلر ایرانی - هندی

کلر (Chlorine)

بهمن 23, 1397
اسید سولفوریک 98 درصد

سولفوریک اسید (Sulfuric acid)