خرداد 2, 1398
فروش ستیل الکل

ستیل الکل (Cetyl alcohol)

اردیبهشت 29, 1398

فرمیک اسید (Formic acid)

اردیبهشت 28, 1398

اتیلین دی آمین تتراستیک اسید (EDTA)

اردیبهشت 23, 1398
فروش متیل استات

متیل استات (Methyl acetate)

اردیبهشت 20, 1398

اتیل استات (Ethyl acetate)

اردیبهشت 17, 1398
فروش متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK) – بوتانون

اردیبهشت 14, 1398
فروش بوتیل گلیکول استات

بوتیل گلایکول استات (2-butoxyethyl acetate)

اردیبهشت 12, 1398
فروش متیلال

دی متوکسی متان – متیلال – DMM

اردیبهشت 11, 1398

تری اتانول آمین (Triethanolamine)(TEA)